ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สพข.2 จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.


date 10 มิ.ย. 2567    8   
นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นำคณะ ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ทำกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567" เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี