ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ประชุมติดตามงานโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting


date 6 มิ.ย. 2567    7   
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
✨ นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมติดตามงานโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ผู้อำนวยการกลุ่มฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting