ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ครั้งที่ 3/2567


date 6 มิ.ย. 2567    8   
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ครั้งที่ 3/2567
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567
การจัดทำแผนที่ระดับตำบลติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร
การขับเคลื่อนการการดำเนินงานโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ปีงบประมาณ 2567
เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นไปแผนงาน เป้าหมายที่กำหนด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน/ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน/ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ/เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ ลีวรางกุล สพด.ชลบุรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี