ปกเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ผอ.สพข.9 ติดตามผลการดำเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567


date 28 พ.ค. 2567    6   
                   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ติดตามผลการดำเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย นายพิชิต ราชแบน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และ นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร