ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
-กรมพัฒนาที่ดินนำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้รับบริการไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น 1 เม.ย. 2567
-การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม และช่องทางในการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของกรมฯ 1 เม.ย. 2567
-คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน 1 เม.ย. 2567
-คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน 1 เม.ย. 2567
-STRONG Model : จิตพอเพียงต้านทุจริต 1 เม.ย. 2567
-แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 1 เม.ย. 2567
-แนวทางการศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ 1 เม.ย. 2567
-ช่องทางการร้องเรียน การรับข้อชมเชย เสนอแนะร้องเรียน และเบาะแส 1 เม.ย. 2567
-มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 1 เม.ย. 2567
-Model Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต 1 เม.ย. 2567
-นโยบาย No Gift Policy 1 เม.ย. 2567
-การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1 เม.ย. 2567