ปกเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
ชื่อเรื่อง ปี รอบประเมิน ประเภท อ่าน/Download จำนวนผู้อ่าน
1 การใช้งาน Agri - Map Online (โดย นางคนิสริน เย็นไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ) 2567 1 สรุปบทเรียนจากการอบรม 2
2 การจำแนกประเภทที่ดิน และการตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% (โดย นางเดือนเพ็ญ จันสมุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) 2567 1 สรุปบทเรียนจากการอบรม 1
3 หลักสูตร “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.)” (โดย น.ส.ปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 2567 1 สรุปบทเรียนจากการอบรม 2
กรมพัฒนาที่ดิน มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ของกรมพัฒนาที่ดิน